TYCZENIE REALIZACYJNE

Tyczenie realizacyjne jest trwałym wyznaczeniem charakterystycznych punktów i punktów załamań (osie fundamentów, punkty węzłowe, wysokości), określających kształt budowli bądź przebieg projektowanej sieci.

Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę i wymienione w ustawie o prawie budowlanym podlegają obowiązkowi wytyczenia geodezyjnego i zakończone są wpisem w dziennik budowy.

Treść szkicu tyczenia

Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia zawierającym:

- rysunek projektowanych obiektów,

- dane z pomiaru kontrolnego,

- podpisy geodety i kierownika budowy.

Jak pozyskać mapę do celów projektowych

Geodeta - jednostka wykonująca mapy.

Pierwszą czynnością wykonywaną przez geodetę jest zaktualizowanie treści mapy zasadniczej pozyskanej z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie sporządza z pomiaru opracowanie geodezyjne przekazane następnie do ODGiK w celu zatwierdzenia treści mapy.

Aktualizacja mapy zasadniczej polega na doprowadzeniu treści mapy znajdującej się w ODGiK do zgodności z sytuacją w terenie.

Ile potrzebne Ci egzemplarzy mapy?

Będąc Inwestorem powinieneś zamówić minimum 3 sztuki mapy do celów projektowych. Przy zamawianiu mapy należy podać geodecie oczekiwaną ilość map jaką chciałoby się uzyskać, gdyż najczęściej w kwocie podawanej przez geodetę wykonywane są właśnie te 3 sztuki. Każdy następny egzemplarz to dodatkowa kwota uzależniona od wielkości terenu.

Cena

Niestety nie można podać jednej stałej kwoty za wykonanie mapy do projektu dla każdego Klienta. Mapy różnią się ilością wymaganego pomiaru a czasem nie trzeba mierzyć nic. Inne ceny obowiązują w samej Warszawie, inne w powiatach ościennych. Inaczej wycenia się mapę pod budynek jednorodzinny a inaczej pod obiekt liniowy jakim jest projekt sieci np. kanalizacyjnej bądź układ drogowy. Kwestia zapłaty jest do ustalenia z geodetą. Można wpłacić zaliczkę na początku pracy bądź wpłacić całość na koniec przy przekazywaniu już gotowych map. Za mapy wystawiane są faktury VAT lub potwierdzenie opłaty w formie paragonu z kasy fiskalnej.

Czas potrzebny na wykonanie

Sam pomiar i opracowanie dokumentacji  w  biurze geodezyjnym trwa kilka dni. Czas oczekiwania na mapę do celów projektowych generalnie zamyka się w 5-6 tygodniach, jednakże jest zależne bardzo często od Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w jakim wykonuje się czynności. W samej Warszawie jest tak dużo opracowań, że procedura potrafi trwać 3 miesiące.

Ważność

Nie ma przepisów mówiących jak długo mapa do celów projektowych jest ważna. Treść mapy jest z reguły ważna tylko przez jakiś czas - jest ograniczona do momentu wystąpienia jakichkolwiek zmian w jej zakresie.

Przechwytywanie.JPG